Договір публічної оферти про надання платних послуг

Цей документ, постійно розміщений у мережі Інтернет за адресою brobar.delivery, є пропозицією Адміністрації Brobar delivery (далі за текстом — Виконавець) укласти Договір про надання платних послуг (далі за текстом — Договір) з будь-якою зацікавленою у отриманні таких послуг фізичною або юридичною особою (далі за текстом — Клієнт). Цей документ є публічною офертою відповідно до вимог статей 633, 641, 642 Цивільного кодексу України.

 1. Для цілей цієї Оферти про надання платних послуг (далі за текстом — Оферта) нижченаведені терміни мають таке значення:
  1. «Сайт» — Інтернет-ресурс, розташований в мережі Інтернет за адресою: brobar.delivery, який є офіційним джерелом інформування Клієнтів про Виконавця та послуги, які їм надаються.
  2. «Оферта» — пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі, укласти з ним договір на тих же істотних умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі її додатки і доповнення.
  3. «Послуги» — реалізація виготовленої Виконавцем продукції харчування та напоїв під знаком для товарів і послуг «Brobar delivery», а також їх доставка, що здійснюються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором.
  4. «Продукція» — виготовлена Виконавцем продукція харчування та напоїв під знаком для товарів і послуг «Brobar delivery».
  5. «Договір» — договір про надання Виконавцем Клієнту платних Послуг, укладений між Виконавцем і Клієнтом на умовах цієї Оферти в момент акцепту Клієнтом умов Оферти.
  6. «Акцепт» — повне і беззастережне прийняття Клієнтом умов цієї Оферти, Політики конфіденційності (обробки персональних даних) Сайту, вчинене шляхом, заповнення форм, або шляхом безпосереднього звернення до Виконавця каналами зв’язку, оформлення Заявки на надання Послуг та оплати обраної Послуги.
  7. «Обліковий запис» — сукупність захищених сторінок Сайту, створених у результаті реєстрації Клієнта, які стають доступними після введення ідентифікуючих даних Клієнта (адреси електронної пошти та пароля) у передбачені для цього поля на Сайті.
  8. Будь-які терміни і поняття, що використовуються в цьому Договорі і не знайшли відображення в розділі «Терміни та визначення», будуть тлумачитися у відповідності зі змістом, що випливають з тексту цього Договору. У разі, якщо зміст терміну або поняття не вбачається за можливе визначити з тексту цього Договору, у такому випадку зміст відповідного терміна або поняття визначається виходячи з чинного законодавства України або із практики ділового обігу.
 2. Предмет та загальні положення Договору
  1. Виконавець бере на себе зобов’язання надати Клієнту Послуги у сфері торгівлі харчовою продукцією й напоями та їх доставки, а саме: організацію отримання Клієнтом Послуг, представлених на Сайті Виконавця на платній основі, відповідно до умов цього Договору, а Клієнт зобов’язується прийняти та здійснити оплату таких Послуг.
  2. Клієнтом може бути придбана будь-яка Продукція, визначена на Сайті, та у будь-якій кількості.
  3. У випадку відсутності одиниці Продукції, Клієнт повідомляється про це Виконавцем одразу після отримання Заявки про надання Послуг.
  4. Заявка про надання Послуг може бути оформлена Клієнтом наступними способами:
   • шляхом телефонування за контактними номерами Виконавця, вказаними на Сайті;
   • шляхом заповнення відповідних форм на Сайті;
   • шляхом створення Облікового запису та формування заявки через нього.
  5. Заявка про надання Послуг повинна містити назви одиниць продукції та/або напоїв, їх кількість, точну адресу доставки, ім’я Клієнта, спосіб оплати.